O asociaci

Česká asociace discgolfu, z.s.(dále ČADG) je zapsaný spolek, který vznikl v průběhu roku 2011 s cílem vytvořit samostatnou organizaci, která bude sdružovat hráče discgolfu v České republice, hájit jejich zájmy, organizovat Českou discgolfovou ligu a propagovat discgolf u široké veřejnosti.

ČADG navazuje na Českou asociaci létajícího disku (ČALD), která v minulosti úspěšně zajišťovala fungování všech sdružených sportů. V roce 2019 se ČALD změnil v zastřešující organizaci pro jednotlivé sporty, kterými jsou zejména Ultimate frisbee, discgolf a freestyle frisbee. Každý ze sdružených sportů je v ČALD poměrově zastoupen dle počtu svých členů.

V roce 2019 proběhla významná změna ve struktuře ČADG. Změnou stanov bylo zavedeno členství klubů v ČADG, které se tím stávají hlavními koordinátory ve směřování asociace. Seznam klubů, které jsou členy ČADG.

Členství v asociaci

ČADG má dva druhy členů, a to členy fyzické osoby a právnické osoby = kluby.

Rozhodující slovo pro směřování asociace a celého discgolfu v ČR mají právě kluby, které:

  • jsou spolkem ve smyslu § 214 a násl. OZ,
  • jejichž členy jsou fyzické osoby, zejména hráči discgolfu, kteří jsou členy ČADG,
  • spolek není v úpadku.

Kluby, které jsou členy ČADG, mají právo účastnit se členských schůzí a hlasovat pro jednotlivé projednávané body schůze a to včetně volby jednotlivých osob do orgánů asociace.

Orgány asociace

Podrobné informace o orgánech a jejich působnostech naleznete ve Stanovách asociace, které jsou dostupné na stránkách asociace v sekci dokumenty. Níže jsou uvedeny jen základní informace.

Výkonná rada – je statutárním orgánem ČADG a má nejvýše 7 členů. Funkční období člena výkonné rady jsou 2 roky.

Členská schůze – je nejvyšším orgánem ČADG. Do působnosti členské schůze patří zejména schvalování plánu činnosti a rozpočtu ČADG, včetně výše a četnosti členských příspěvků, volba a odvolání členů výkonné rady a kontrolní komise atd.

Kontrolní komise – je kontrolním orgánem ČADG. Kontrolní komise má 3 členy a funkční období členů kontrolní komise jsou 3 roky.

Informace o dění v asociaci

Výkonná rada se obvykle schází jednou týdně. Zápisy z těchto jednání jsou uveřejňovány na stránkách asociace v sekci dokumenty. Důležitá oznámení a aktuality lze sledovat na hlavní stránce ČADG, případně v odkazech přes oficiální facebookovou stránku ČADG.

Dále se snažíme informovat nejen členy asociace prostřednictvím youtube kanálu „Český discgolf s nadhledem„, který se zaměřuje na informace o dění ve vedení asociace, rozhovory s lidmi, kteří se snaží posunout český discgolf dále.

Zpět nahoru