Často kladené otázky

Jak se stát členem ČADG?

Členská přihláška se vyplňuje na hráčském portálu idiscgolf.cz.

Jaké jsou důvody a výhody členství v asociaci se nejlépe dozvíš na této stránce.

Jak se přihlásit na turnaj?

Všechny turnaje, které probíhají na území ČR jsou evidovány na hráčském webu idiscgolf.cz. Tam najdeš přehled všech turnajů s možností registrace.

Jak založit klub?

K založení spolku stačí opravdu málo, ze tří zakládajících členů musí být alespoň jeden starší 18 let, který může spolek podáním těchto dokumentů registrovat na registru svého krajského soudu:

  1. souhlas majitele nemovitosti, ve které má spolek sídlo, s úředně ověřenými podpisy
  2. souhlas osoby (statutárního orgánu – např. předsedy) s tím, že bude zapsán do veřejného rejstříku a její čestné prohlášením o tom, že je svéprávná a není v úpadku, s úředně ověřenými podpisy (podpisy úředně ověřují obecní, či městské úřady pro spolky zdarma)
  3. zápis z ustavující členské schůze či zápis o shodě zakladatelů spolu se zápisem o volbě statutárního či jiného orgánu a schválení stanov, zde stačí neověřené podpisy
  4. aktuální stanovy podepsané předsedou (nebo jiným statutárním orgánem), stačí neověřené podpisy
  5. vyplněný webový formulář z webu or.justice.cz (pokud ho podáváte v tištěné podobě, podpis na něm musí být úředně ověřen).

Zápis spolků do spolkového rejstříku je od 1. 5. 2015 zdarma (včetně prvozápisů).

Jak případně napsat stanovy, vzory formulářů a další informace o založení a provozování spolků můžete najit na internetu. Například zde: http://poradna.crdm.cz/, nebo se také můžete obrátit na členy výkonné rady ČADG, kteří vám budou rádi nápomocni.

Klub se dle nových stanov ČADG může stát členem asociace. Podmínkou je vyplnění a odeslání elektronické přihlášky, kterou najdete na stránce pro editaci klubu. Dle výkladu stanov VR ČADG ze dne 29. 6. 2022 bude přijat takový klub, který:

  • má členskou základnu – alespoň 3 členové klubu jsou současně členy ČADG a účastní se discgolfových turnajů
  • šíří dobré jméno ČADG
  • je aktivní – v posledních 12 měsících zorganizoval alespoň 1 turnaj nebo akci pro veřejnost pod hlavičkou ČADG

Jaká jsou pravidla discgolfu?

Pravidla discgolfu vychází z pravidel golfu. Základním cílem je obejít hřiště s co nejnižším počtem hodů a to při splnění všech povinností jakou jsou např. auty nebo povinnost obhodit překážku.

Kompletní pravidla jsou k dispozici zde.

Jak funguje pojištění od ČADG?

Od roku2018 má Česká asociace discgolfu s Českou pojišťovnou (nyní Generali Česká pojišťovna) uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu nebo újmu vzniklou na životě, zdraví či majetku při hraní discgolfu. Od té doby byla již dvakrát využita, pokaždé na zranění způsobené letícím diskem. Přesto někteří discgolfisté o pojištění neví, nebo v něm mohou mít zmatek. Zde je krátké shrnutí.

Na koho se pojištění vztahuje?
Na všechny aktuální členy ČADG během účasti na turnaji či tréninku discgolfu na území ČR. U turnajů organizovaných v rámci některé ligy pod ČADG jsou pojištěni všichni hráči těchto turnajů (i pokud nejsou členy ČADG).

Na jaké situace lze pojištění uplatnit?
Pokud je při discgolfu někdo zraněn/usmrcen, nebo pokud se způsobí nějaká škoda (např. rozbité okno, zraněné zvíře).
Pokud se něco takového stane, obraťte se na Generali Českou pojišťovnu (č. pojistné smlouvy 86835118-12) a co nejdříve kontaktuje VR ČADG (vr@idiscgolf.cz), aby se vše mohlo co nejrychleji a bez problémů vyřídit.

Co to znamená?
Samozřejmě má každý hráč povinnost se před svým hodem ujistit, že ve svém okolí není žádná osoba ani zvíře, koho by mohl ohrozit. Nicméně i přes veškerou opatrnost se může nějaká nehoda stát. A právě pro tyto situace bylo pojištění zřízeno. Nezbývá než doufat, že jej bude potřeba využívat co nejméně.

Celou smlouvu s podmínkami k pojištění lze najít mezi dokumenty ČADG.

Zpět nahoru